Φωτογραφίες κλινικών περιστατικών

Αρχική κλινική εικόνα

Τελική κλινική εικόνα